บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
EN TH

นักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1 One Report
ประจำปี 2564
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
SET : PTC
ปรับปรุงเมื่อ 27 พ.ค. 2565 10:42
4.04 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.04(-0.98%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,359,235

จุดเด่นการลงทุน

01 คลังน้ำมันเอกชนที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน
02 ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ
03 มีความพร้อมสำหรับแนวโน้มการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
04 รายได้สม่ำเสมอและอัตรากำไรสูง
05 ฐานะการเงินแข็งแกร่งพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ในอนาคต

ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

รายได้จากการให้เช่าและบริการ

(ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2565

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท ไพร์มเกนโฮลดิ้ง จำกัด 104,996,000 25.61
2. นาย ทวีวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 54,000,000 13.17
3. บริษัท ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20,644,000 5.04
4. บริษัท โกรไวด์เดอร์ แคปปิตอล จำกัด 15,000,000 3.66
5. นาง สุดาอร บูรพพัฒนพงศ์ 12,000,000 2.93
6. นาย วีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 7,930,000 1.93
7. นาย วีรพล บูรพพัฒนพงศ์ 7,930,000 1.93
8. น.ส. วีรยา บูรพพัฒนพงศ์ 7,928,000 1.93
9. นาย ทรรศิน จงอัศญากุล 5,585,000 1.36
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,427,800 1.32

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สร้างฐานการให้บริการในทำเลที่เป็นเลิศ

สร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

สร้างระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ

สร้างกระบวนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ

สร้างทีมงานที่เป็นเลิศ

การประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
คำบอกกล่าวความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ : คุณพัทธยา โง้วสกุล

ตำแหน่ง : นักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 02-318-4013

แฟกซ์ : 02-318-4014

อีเมล : investor_relation@premiertankcorp.com